ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560

ระเบียบ หลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) 2561

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

ระเบียบหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559