โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 – หมู่ที่ 12 (ซอยวัดป่าประชามิตร)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล Cape Seal เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม – หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กิจกรรมรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” เพื่อการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรือง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง การยื่นแบบพิมพ์และการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี 2559