ข้อมูลผู้บริหาร

                                                     นายไพรวัลย์  โลมรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

                                                        นายเพชร  วิเศษพันธ์

รองนายก อบต.

                                                   นายไพบูลย์  ดอกพะยอม

รองนายก อบต.

                                                         นายหนูชื่น  แสนคำ

เลขานุการนายก อบต.

 

ยินดีต้อนรับทุกท่าน