ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตงานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ สระหนองฝายใหม่ หมู่ 4 บ้านดงเจริญ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลูกรังคันคลองสกัดนาค หมู่ที่ 7-8-11-2-9 และหมู่ที่ 6 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนเจริญ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านดงเจริญ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการปรับปรุงรอยต่อถนนตามทางแยก หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11-7-8 ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านดงสันติ ตำบลดงอีจาน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 – หมู่ที่ 7 (สายริมทุ่ง)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านหนองตาเฮียง (สายเข้าดง)