1.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

2.การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)

3.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)

4.การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)

5.การรับชำระภาษีป้าย

6.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

7.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความ

8.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย

9.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็