วิสัยทัศน์

อาชีพมั่นคง  ตำบลน่าอยู่  มุ่งสู่เศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน มุ่งจะบริหารจัดการภารกิจต่างๆ ขององค์กรอย่างเป็นระบบ โปร่งใส มีคุณภาพทั้งการประสานงานและการบริการ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการบริการประชาชน ทุกระดับที่ครอบคลุมทุกด้านด้วยคุณภาพ เพื่อความอยู่ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิต มีการศึกษาที่ได้มาตรฐานและสุขภาพดีของประชาชน เพื่อบรรลุปณิธาน จึงจะดำเนินภารกิจดังต่อไปนี้

  1. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบและโปร่งใส โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
  2. จัดให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ได้รับการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สนับสนุนการกีฬา สวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
  3. อนุรักษ์และส่งเสริม ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  5. ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์