ประกาศองค์การบริหารส่่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกาศจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน/รับข้อเสนอแนะ/สอบถาม/หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน