ประกาศ อบต. (ฉบับร่าง)

– เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลดงอีจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560) คลิกที่นี้
– เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คลิกที่นี้
– เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตำบลดงอีจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 ถึง เดือนกันยายน 2560)
– เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ Cape Seal หมู่ที่ 1-8-7 คลิกที่นี้
– เรื่อง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ดงอีจาน คลิกที่นี้
– ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาวางท่อ (Box Culvert) หมู่ที่ 9-2
คลิกที่นี้