ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล Cape Seal เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม – หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดเคพซิล Cape Seal เชื่อมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม - หมู่ที่ 8 บ้านหนองตะไก้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)