ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือแบบรูปรายการก่อสร้างและราคากลาง