ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์ารบริหารส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีสภาองค์ารบริหารส่วนตำบล