โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (บริเวณทางโค้งถนนลาดยางเชื่อมถนนสาย หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 (บริเวณทางโค้งถนนลาดยางเชื่อมถนนสาย หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา)