โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา – หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 13 บ้านดงพัฒนา – หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม