โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม (เชื่อมบ้านหนองเข้หนองตูม)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านม่วงงาม (เชื่อมบ้านหนองเข้หนองตูม)