ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง กำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรูปแบบรายการงานก่อสร้างและราคากลาง

ประกาศ(2)

tor 1(2)

tor 2(2)

tor 3(1)