ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน เรื่องสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างทางผิวจราจรลาดยางแบบ Cape Seal หมู่ที่ 7

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

เรื่อง  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงาน อบต.ดงอีจาน

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ

ขอเชิญเที่ยวงานสืบสานประเพณีของดีโนนสุวรรณ  ระหว่างวันที่  23 – 28  พฤษภาคม  2560             ณ  สนามที่ว่าการอำเภอโนนสุวรรณ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน

วันนี้ (๒๖  กรกฎาคม ๒๕๕๙) เวลา  ๐๙.๓๐  น.  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน มีการประชุมสมัยวิสามัญ  สมัยที่ สอง  ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙   ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงอีจาน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าประชุมจำนวน ๒๓  คน ขาดประชุม  ๓ คน  มีนายนิรัช   โสมี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานการประชุม  นายนิรัญ  แก้วนิล  เลขานุการสภา อบต.ทำหน้าที่เลขานุการสภา อบต.  ระเบียบวาระที่สำคัญ และให้ที่ประชุมพิจารณา คือพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  จำนวน  ๖   โครงการ  ดังนี้

  • โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ ขนาด ๕.๐๐x๑๗๐.๐๐x๐.๑๕ ม. งบประมาณ  ๓๘๘,๐๐๐.-บาท
  • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๘ – ๑๑ งบประมาณ ๕๙,๕๐๐.-บาท
  • โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑๑ ขนาด ๖.๐๐x๑๒๕.๐๐x๐.๑๕ ม. งบประมาณ ๓๕๕,๘๐๐.- บาท
  • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสายเชื่อม หมู่ที่ ๑-๘-๗ งบประมาณ ๑๐๓,๗๐๐.-บาท
  • โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง เพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑๐ งบประมาณ ๕๑,๐๐๐.-บาท
  • โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๕๒๕,๐๐๐.-บาท

มติที่ประชุม เห็นชอบอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมทั้ง ๖ โครงการ งบประมาณ รวม ๑,๔๘๓,๐๐๐.-บาท ด้วยคะแนนเสียง  ๒๐  เสียง  งดออกเสียง  ๓   เสียง

ยินดีต้อนรับทุกท่าน